Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Zmeny financovania základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Dňa 24.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Návrh zákona upravuje zmenu financovania materských škôl a školských klubov detí z financovania z DPFO na financovanie zo štátneho rozpočtu (najmä § 5a, § 5b, § 6ab a § 6b zákona č. 597/2003 Z. z.). 

28.05.2024

 

Akčný plán opatrení s cieľom vyčerpať Program rozvoja vidieka 2014-2022

Dňa 23.05.2024 vláda vzala na vedomie informáciu k Akčnému plánu opatrení s cieľom zabezpečiť vyčerpanie finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2022. Informácia obsahuje súbor opatrení smerujúcich k zabezpečeniu čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2022. Taktiež informuje o príprave ukončovania programového obdobia 2014 – 2022, aktuálne vyhlásených, prebiehajúcich ako aj plánovaných výzvach s alokáciou 828 046 848 Eur. Cieľom akčného plánu je prijať opatrenia smerujúce k vyčerpaniu finančnej alokácie v súlade s upletením pravidla N+3 pre rok 2024 vo výške 304 144 690,67 Eur. Informácia navrhuje rad opatrení zameraných na akceleráciu čerpania projektových podpôr tak na úrovni Riadiaceho orgánu ako aj Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

27.05.2024

 

Stav implementácie EÚ 2014 – 2020 a 2021 – 2027

Dňa 23.05.2024 vláda schválila informáciu o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020 a Programu Slovensko 2021 – 2027 k 10.05.2024. Cieľom je informovanie o implementácii EŠIF a prijatých opatreniach. Ako jeden z kľúčových krokov správa hodnotí aj vznik Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti.

 

27.05.2024

 

Zmeny financovania základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Dňa 24.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Návrh zákona upravuje zmenu financovania materských škôl a školských klubov detí z financovania z DPFO na financovanie zo štátneho rozpočtu (najmä § 5a, § 5b, § 6ab a § 6b zákona č. 597/2003 Z. z.). 

28.05.2024

 

Mediálne služby a koordinátor digitálnych služieb

Dňa 22.05.2024 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych. Cieľom vnútroštátnej implementácie prostredníctvom návrhu zákona je zabezpečenie vymožiteľnosti práv a povinností vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2022/2065. Členské štáty sú povinné menovať tzv. koordinátora digitálnych služieb, ktorý bude zodpovedný za riadne vykonávanie nariadenia na národnej úrovni a bude národným koordinátorom vo vzťahu k ostatným členským štátom, k Európskej komisii, voči poskytovateľom sprostredkovateľských služieb, príjemcom služieb a iným subjektom v zmysle nariadenia.

27.05.2024

 

Zmeny zákona o finančnej správe

Dňa 22.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. Cieľom uvedeného návrhu zákona je na základe poznatkov z aplikačnej praxe, judikatúry, ako aj na základe požiadaviek finančnej správy úprava niektorých ustanovení zákona o finančnej správe, ktoré sa týkajú postavenia, organizácie, právomoci a pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ako aj ustanovení upravujúcich štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenou a skončením služobného pomeru.

 

23.05.2024

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Úpravy k prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Dňa 23.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Hlavnými cieľmi prípravy právnej úpravy je vykonať: úpravy týkajúce sa plnenia niektorých technických požiadaviek pre bicykel s pomocným motorčekom, kolobežku s pomocným motorčekom a samovyvažovacie vozidlo, úpravy vyplývajúce z praxe, zjednotenie požiadaviek týkajúcich sa sprievodných vozidiel pre nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu s technickými podmienkami pri povoľovaní zvláštneho užívania ciest, úpravy vyplývajúce z korigenda k smernici Rady 96/53/ES

24.05.2024

 

Zmeny financovania základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Dňa 24.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Návrh zákona upravuje zmenu financovania materských škôl a školských klubov detí z financovania z DPFO na financovanie zo štátneho rozpočtu (najmä § 5a, § 5b, § 6ab a § 6b zákona č. 597/2003 Z. z.). 

28.05.2024

 

Akčný plán opatrení s cieľom vyčerpať Program rozvoja vidieka 2014-2022

Dňa 23.05.2024 vláda vzala na vedomie informáciu k Akčnému plánu opatrení s cieľom zabezpečiť vyčerpanie finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2022. Informácia obsahuje súbor opatrení smerujúcich k zabezpečeniu čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2022. Taktiež informuje o príprave ukončovania programového obdobia 2014 – 2022, aktuálne vyhlásených, prebiehajúcich ako aj plánovaných výzvach s alokáciou 828 046 848 Eur. Cieľom akčného plánu je prijať opatrenia smerujúce k vyčerpaniu finančnej alokácie v súlade s upletením pravidla N+3 pre rok 2024 vo výške 304 144 690,67 Eur. Informácia navrhuje rad opatrení zameraných na akceleráciu čerpania projektových podpôr tak na úrovni Riadiaceho orgánu ako aj Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

27.05.2024

 

Stav implementácie EÚ 2014 – 2020 a 2021 – 2027

Dňa 23.05.2024 vláda schválila informáciu o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020 a Programu Slovensko 2021 – 2027 k 10.05.2024. Cieľom je informovanie o implementácii EŠIF a prijatých opatreniach. Ako jeden z kľúčových krokov správa hodnotí aj vznik Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti.

 

27.05.2024

 

Zmeny financovania základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Dňa 24.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Návrh zákona upravuje zmenu financovania materských škôl a školských klubov detí z financovania z DPFO na financovanie zo štátneho rozpočtu (najmä § 5a, § 5b, § 6ab a § 6b zákona č. 597/2003 Z. z.). 

28.05.2024

 

Mediálne služby a koordinátor digitálnych služieb

Dňa 22.05.2024 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych. Cieľom vnútroštátnej implementácie prostredníctvom návrhu zákona je zabezpečenie vymožiteľnosti práv a povinností vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2022/2065. Členské štáty sú povinné menovať tzv. koordinátora digitálnych služieb, ktorý bude zodpovedný za riadne vykonávanie nariadenia na národnej úrovni a bude národným koordinátorom vo vzťahu k ostatným členským štátom, k Európskej komisii, voči poskytovateľom sprostredkovateľských služieb, príjemcom služieb a iným subjektom v zmysle nariadenia.

27.05.2024

 

Zmeny zákona o finančnej správe

Dňa 22.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. Cieľom uvedeného návrhu zákona je na základe poznatkov z aplikačnej praxe, judikatúry, ako aj na základe požiadaviek finančnej správy úprava niektorých ustanovení zákona o finančnej správe, ktoré sa týkajú postavenia, organizácie, právomoci a pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ako aj ustanovení upravujúcich štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenou a skončením služobného pomeru.

 

23.05.2024

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Úpravy k prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Dňa 23.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Hlavnými cieľmi prípravy právnej úpravy je vykonať: úpravy týkajúce sa plnenia niektorých technických požiadaviek pre bicykel s pomocným motorčekom, kolobežku s pomocným motorčekom a samovyvažovacie vozidlo, úpravy vyplývajúce z praxe, zjednotenie požiadaviek týkajúcich sa sprievodných vozidiel pre nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu s technickými podmienkami pri povoľovaní zvláštneho užívania ciest, úpravy vyplývajúce z korigenda k smernici Rady 96/53/ES

24.05.2024