Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Úprava kolízneho opatrovníka vo veciach rodičovských práv k maloletému

Dňa 20.10.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Novelou sa zavádza detailnejšia úprava postupu kolízneho opatrovníka, ktorá ma prispieť k minimalizácii negatívneho vplyvu rodičovských sporov na dieťa, a taktiež prispieť k naplneniu princípu najlepšieho záujmu dieťaťa, a to zavedením zákonnej povinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka, vykonať s obidvomi rodičmi spoločný informatívny pohovor.

27.10.2021

 

Predaj mostu obce bez stavebného povolenia

Obci bola doručená žiadosť o odpredaj mostu, ktorý vedie ponad tok, kde sú rodinné domy. Most postavil jeden z vlastníkov rodinného domu v danej lokalite (nie na svojom pozemku) pred 40rokmi bez stavebného povolenia. Je nejaká možnosť a postup žiadosti vyhovieť a most odkúpiť?

27.10.2021

 

Triedený zber a povinnosti pre školy a školské zariadenia

Zo znenia zákona o odpadoch vyplýva školám a školským zariadeniam od 01. júla 2020 nová povinnosť. Ide o oznamovaciu povinnosť, ktorá sa týka školou organizovaného zberu triedeného odpadu.

26.10.2021

 

Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2% dane na rok 2022

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. 

 

02.12.2020

Aktualizované dňa 1.10.2021

Odmeny hráčov ako daňový náklad pri príjmoch z reklamnej činnosti (nosenie dresov s logami sponzorov)

Kľúčovou otázkou v spore bolo, či možno odmeny hráčov vyplácané za podané športové výkony, aj napriek tomu, že pri zápasoch používajú športové oblečenie označené logami reklamných partnerov žalobcu, považovať za daňový výdavok (náklad), vynaložený v súvislosti s príjmami dosiahnutými z reklamnej činnosti, vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia žalobcu.

27.10.2021

 

Úprava kolízneho opatrovníka vo veciach rodičovských práv k maloletému

Dňa 20.10.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Novelou sa zavádza detailnejšia úprava postupu kolízneho opatrovníka, ktorá ma prispieť k minimalizácii negatívneho vplyvu rodičovských sporov na dieťa, a taktiež prispieť k naplneniu princípu najlepšieho záujmu dieťaťa, a to zavedením zákonnej povinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka, vykonať s obidvomi rodičmi spoločný informatívny pohovor.

27.10.2021

 

Zmiernenie rozsahu zrážok zo mzdy

Dňa 20.10.2021 Vláda SR schválila novelu nariadenia Vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Novela upravuje rozsah zrážok zo mzdy v exekúcii tak, aby zohľadňovala aktuálnu hospodársku a ekonomickú situáciu a súčasne má motivovať povinných zaradiť sa na trh práce a uspokojiť pohľadávky oprávnených za súčasného zachovania príjmu povinného v takej výške, ktorá je potrebná pre zachovanie dôstojného života povinného.

25.10.2021

 

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva

Dňa 22.10.2021 bola v MPK zverejnená Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 (ďalej len ako „Stratégia“). Navrhovaná verzia Stratégie reaguje na potrebu zabezpečiť celoživotné vzdelávanie a poradenstvo tam, kde sa identifikoval systémový nedostatok v oblastiach zručností pre populáciu, resp. konkrétne cieľové skupiny.

25.10.2021

 

Právo obce riešiť zásah do pokojného stavu vs. rozhodovanie o podstate v susedských sporoch

V spore sa jednalo o vysadenie 5ks drevín v blízkosti susedného pozemku. Navrhovatelia v spore požadovali od obce v rámci konania podľa §5 Občianskeho zákonníka aj plnenia, ako je odstránenie koreňov, stromov prerastajúcich do pozemku navrhovateľov, uviesť pozemok do pôvodného stavu, t.j. zasypať humusovou zeminou a upraviť oplotenie medzi parcelami, a to tak, že sa odstráni poškodený múrik oplotenia, vybuduje sa nový a osadia sa železné stĺpiky pre navrhovateľov.

Podľa súdu, takémuto návrhu nie je možné vyhovieť a vydať rozhodnutie na plnenie, teda uloženie povinnosti opraviť oplotenie a odstrániť dreviny. Proti rozsudku krajského súdu bolo podané odvolanie.

21.10.2021

 

Úprava kolízneho opatrovníka vo veciach rodičovských práv k maloletému

Dňa 20.10.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Novelou sa zavádza detailnejšia úprava postupu kolízneho opatrovníka, ktorá ma prispieť k minimalizácii negatívneho vplyvu rodičovských sporov na dieťa, a taktiež prispieť k naplneniu princípu najlepšieho záujmu dieťaťa, a to zavedením zákonnej povinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka, vykonať s obidvomi rodičmi spoločný informatívny pohovor.

27.10.2021

 

Predaj mostu obce bez stavebného povolenia

Obci bola doručená žiadosť o odpredaj mostu, ktorý vedie ponad tok, kde sú rodinné domy. Most postavil jeden z vlastníkov rodinného domu v danej lokalite (nie na svojom pozemku) pred 40rokmi bez stavebného povolenia. Je nejaká možnosť a postup žiadosti vyhovieť a most odkúpiť?

27.10.2021

 

Triedený zber a povinnosti pre školy a školské zariadenia

Zo znenia zákona o odpadoch vyplýva školám a školským zariadeniam od 01. júla 2020 nová povinnosť. Ide o oznamovaciu povinnosť, ktorá sa týka školou organizovaného zberu triedeného odpadu.

26.10.2021

 

Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2% dane na rok 2022

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. 

 

02.12.2020

Aktualizované dňa 1.10.2021

Odmeny hráčov ako daňový náklad pri príjmoch z reklamnej činnosti (nosenie dresov s logami sponzorov)

Kľúčovou otázkou v spore bolo, či možno odmeny hráčov vyplácané za podané športové výkony, aj napriek tomu, že pri zápasoch používajú športové oblečenie označené logami reklamných partnerov žalobcu, považovať za daňový výdavok (náklad), vynaložený v súvislosti s príjmami dosiahnutými z reklamnej činnosti, vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia žalobcu.

27.10.2021

 

Úprava kolízneho opatrovníka vo veciach rodičovských práv k maloletému

Dňa 20.10.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Novelou sa zavádza detailnejšia úprava postupu kolízneho opatrovníka, ktorá ma prispieť k minimalizácii negatívneho vplyvu rodičovských sporov na dieťa, a taktiež prispieť k naplneniu princípu najlepšieho záujmu dieťaťa, a to zavedením zákonnej povinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka, vykonať s obidvomi rodičmi spoločný informatívny pohovor.

27.10.2021

 

Zmiernenie rozsahu zrážok zo mzdy

Dňa 20.10.2021 Vláda SR schválila novelu nariadenia Vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Novela upravuje rozsah zrážok zo mzdy v exekúcii tak, aby zohľadňovala aktuálnu hospodársku a ekonomickú situáciu a súčasne má motivovať povinných zaradiť sa na trh práce a uspokojiť pohľadávky oprávnených za súčasného zachovania príjmu povinného v takej výške, ktorá je potrebná pre zachovanie dôstojného života povinného.

25.10.2021

 

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva

Dňa 22.10.2021 bola v MPK zverejnená Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 (ďalej len ako „Stratégia“). Navrhovaná verzia Stratégie reaguje na potrebu zabezpečiť celoživotné vzdelávanie a poradenstvo tam, kde sa identifikoval systémový nedostatok v oblastiach zručností pre populáciu, resp. konkrétne cieľové skupiny.

25.10.2021

 

Právo obce riešiť zásah do pokojného stavu vs. rozhodovanie o podstate v susedských sporoch

V spore sa jednalo o vysadenie 5ks drevín v blízkosti susedného pozemku. Navrhovatelia v spore požadovali od obce v rámci konania podľa §5 Občianskeho zákonníka aj plnenia, ako je odstránenie koreňov, stromov prerastajúcich do pozemku navrhovateľov, uviesť pozemok do pôvodného stavu, t.j. zasypať humusovou zeminou a upraviť oplotenie medzi parcelami, a to tak, že sa odstráni poškodený múrik oplotenia, vybuduje sa nový a osadia sa železné stĺpiky pre navrhovateľov.

Podľa súdu, takémuto návrhu nie je možné vyhovieť a vydať rozhodnutie na plnenie, teda uloženie povinnosti opraviť oplotenie a odstrániť dreviny. Proti rozsudku krajského súdu bolo podané odvolanie.

21.10.2021