Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Novela školského zákona a ďalších príslušných zákonov

Dňa 19.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Návrhom zákona sa plnia niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR schváleného uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 – ide o ciele reforiem 1, 2 a 3 komponentu 6.
Hlavným cieľom komponentu je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní.

20.01.2023

 

Uchovávanie dokladov o zneškodňovaní obsahu žúmp

Prokurátor podal protest proti VZN obce o zneškodňovaní obsahu žúmp, ktorým bola ustanovená povinnosť užívateľa uchovávať originály dokladov o zneškodňovaní obsahu žumpy po dobu 3 rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie poverených zamestnancov obce predložiť ich originál.

20.01.2023

 

Zodpovedný orgán pri náhrade škody za zatopené pozemky

Žalobkyni vznikla v dôsledku zatopenia škoda na pozemkoch, rastlinách, drevinách, zásobách a skleníkoch, v dôsledku nesprávnej manipulácie s vodným dielom pri znižovaní hladiny vody a jej vypúšťaním. Správcom vodného diela je štátny podnik. Škoda bola čiastočne uhradená odškodnením Ministerstva poľnohospodárstva. Otázka bola, ktorý orgán mal byť v tomto prípade žalovaným pri náhrade škody.

20.01.2023

 

Nevidiaci ako prísediaci v trestnom konaní a neumožnenie výkonu činnosti

Osoba s trvale zníženou pracovnou schopnosťou z dôvodu straty zraku s  vysokoškolským vzdelaním v odbore právo, bola prijatá ako prísediaca na súde. Nezúčastnila na žiadnom pojednávaní, preto požiadala  predsedu súdu o pridelenie k inému sudcovi, nedostala žiadnu odpoveď, na základe čoho tvrdila, že z dôvodu jej zdravotného postihnutia s ňou nepriaznivo zaobchádzali neumožnením výkonu jej práva pracovať ako prísediaca.

Prejudiciálna otázka znela:

„Vyplýva z výkladu článku 5 ods. 2 [Dohovoru OSN] a článku [2] ods. 1, 2 a 3, ako aj článku 4 ods. 1 smernice [2000/78] záver, že je prípustné, aby nevidiaca osoba vykonávala činnosť prísediaceho a zúčastňovala sa na trestných konaniach, alebo je konkrétne zdravotné postihnutie trvalo nevidiacej osoby osobnou charakteristikou tvoriacou základnú a rozhodujúcu požiadavku na činnosť prísediaceho, a teda jej existencia odôvodňuje rozdielne zaobchádzanie a nezakladá diskrimináciu na základe charakteristiky ‚zdravotné postihnutie‘?“

26.01.2023

 

Športové združenie a oslobodenie činností súvisiacich so športom od DPH

Združenie s predmetom činnosti vykonávanie a rozvoj golfu prevádzkuje golfové ihrisko, ktoré prenajíma. Prostriedky združenia sa môžu použiť len na účely, ktoré sú v súlade s jeho stanovami, pričom v prípade dobrovoľného alebo núteného zrušenia prevedie na osobu alebo inštitúciu určenú valným zhromaždením. Združenie nadobudlo obchodné podiely v spoločnosti nájomníka ihriska. Okrem toho v danom roku dosiahlo príjmy zo svojej činnosti.

Daňový orgán odmietol oslobodiť tieto činnosti od DPH. Podľa tohto orgánu podmienky oslobodenia od DPH nie sú splnené v prípade združenia, ktorého stanovy neobsahujú dostatočne presné pravidlá týkajúce sa účelového viazania jeho majetku v prípade zrušenia. To, že združenie nadobudlo obchodné podiely preukazuje, že toto združenie nesleduje výlučne neziskové ciele.

Prejudiciálne otázky zneli:

„Má článok 132 ods. 1 písm. m) [smernice o DPH], podľa ktorého ‚určité služby úzko súvisiace so športom alebo telesnou výchovou poskytované neziskovými organizáciami osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove‘, priamy účinok, takže neziskové organizácie sa v prípade chýbajúceho prebratia môžu priamo odvolávať na toto ustanovenie?

Ide v prípade ‚neziskovej organizácie‘ v zmysle článku 132 ods. 1 písm. m) [smernice o DPH] o pojem, ktorý sa má vykladať autonómne podľa práva Únie?

26.01.2023

 

Novela školského zákona a ďalších príslušných zákonov

Dňa 19.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Návrhom zákona sa plnia niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR schváleného uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 – ide o ciele reforiem 1, 2 a 3 komponentu 6.
Hlavným cieľom komponentu je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní.

20.01.2023

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Rozšírenie okruhu osôb pre zverenie dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti

Dňa 08.12.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine. Cieľom návrhu zákona je rozšíriť okruh osôb, ktorým môže súd zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti.

09.12.2022

 

Novela školského zákona a ďalších príslušných zákonov

Dňa 19.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Návrhom zákona sa plnia niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR schváleného uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 – ide o ciele reforiem 1, 2 a 3 komponentu 6.
Hlavným cieľom komponentu je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní.

20.01.2023

 

Uchovávanie dokladov o zneškodňovaní obsahu žúmp

Prokurátor podal protest proti VZN obce o zneškodňovaní obsahu žúmp, ktorým bola ustanovená povinnosť užívateľa uchovávať originály dokladov o zneškodňovaní obsahu žumpy po dobu 3 rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie poverených zamestnancov obce predložiť ich originál.

20.01.2023

 

Zodpovedný orgán pri náhrade škody za zatopené pozemky

Žalobkyni vznikla v dôsledku zatopenia škoda na pozemkoch, rastlinách, drevinách, zásobách a skleníkoch, v dôsledku nesprávnej manipulácie s vodným dielom pri znižovaní hladiny vody a jej vypúšťaním. Správcom vodného diela je štátny podnik. Škoda bola čiastočne uhradená odškodnením Ministerstva poľnohospodárstva. Otázka bola, ktorý orgán mal byť v tomto prípade žalovaným pri náhrade škody.

20.01.2023

 

Nevidiaci ako prísediaci v trestnom konaní a neumožnenie výkonu činnosti

Osoba s trvale zníženou pracovnou schopnosťou z dôvodu straty zraku s  vysokoškolským vzdelaním v odbore právo, bola prijatá ako prísediaca na súde. Nezúčastnila na žiadnom pojednávaní, preto požiadala  predsedu súdu o pridelenie k inému sudcovi, nedostala žiadnu odpoveď, na základe čoho tvrdila, že z dôvodu jej zdravotného postihnutia s ňou nepriaznivo zaobchádzali neumožnením výkonu jej práva pracovať ako prísediaca.

Prejudiciálna otázka znela:

„Vyplýva z výkladu článku 5 ods. 2 [Dohovoru OSN] a článku [2] ods. 1, 2 a 3, ako aj článku 4 ods. 1 smernice [2000/78] záver, že je prípustné, aby nevidiaca osoba vykonávala činnosť prísediaceho a zúčastňovala sa na trestných konaniach, alebo je konkrétne zdravotné postihnutie trvalo nevidiacej osoby osobnou charakteristikou tvoriacou základnú a rozhodujúcu požiadavku na činnosť prísediaceho, a teda jej existencia odôvodňuje rozdielne zaobchádzanie a nezakladá diskrimináciu na základe charakteristiky ‚zdravotné postihnutie‘?“

26.01.2023

 

Športové združenie a oslobodenie činností súvisiacich so športom od DPH

Združenie s predmetom činnosti vykonávanie a rozvoj golfu prevádzkuje golfové ihrisko, ktoré prenajíma. Prostriedky združenia sa môžu použiť len na účely, ktoré sú v súlade s jeho stanovami, pričom v prípade dobrovoľného alebo núteného zrušenia prevedie na osobu alebo inštitúciu určenú valným zhromaždením. Združenie nadobudlo obchodné podiely v spoločnosti nájomníka ihriska. Okrem toho v danom roku dosiahlo príjmy zo svojej činnosti.

Daňový orgán odmietol oslobodiť tieto činnosti od DPH. Podľa tohto orgánu podmienky oslobodenia od DPH nie sú splnené v prípade združenia, ktorého stanovy neobsahujú dostatočne presné pravidlá týkajúce sa účelového viazania jeho majetku v prípade zrušenia. To, že združenie nadobudlo obchodné podiely preukazuje, že toto združenie nesleduje výlučne neziskové ciele.

Prejudiciálne otázky zneli:

„Má článok 132 ods. 1 písm. m) [smernice o DPH], podľa ktorého ‚určité služby úzko súvisiace so športom alebo telesnou výchovou poskytované neziskovými organizáciami osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove‘, priamy účinok, takže neziskové organizácie sa v prípade chýbajúceho prebratia môžu priamo odvolávať na toto ustanovenie?

Ide v prípade ‚neziskovej organizácie‘ v zmysle článku 132 ods. 1 písm. m) [smernice o DPH] o pojem, ktorý sa má vykladať autonómne podľa práva Únie?

26.01.2023

 

Novela školského zákona a ďalších príslušných zákonov

Dňa 19.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Návrhom zákona sa plnia niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR schváleného uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 – ide o ciele reforiem 1, 2 a 3 komponentu 6.
Hlavným cieľom komponentu je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní.

20.01.2023

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Rozšírenie okruhu osôb pre zverenie dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti

Dňa 08.12.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine. Cieľom návrhu zákona je rozšíriť okruh osôb, ktorým môže súd zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti.

09.12.2022