Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Autorizácia dokladom

Dňa 28.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MIRRaI SR o uznaných spôsoboch autorizácie. Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť za uznaný spôsob autorizácie autorizáciu vykonanú s použitím úradného autentifikátora, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom o e-Governmente. Uznaný spôsob autorizácie je podľa § 23 ods. 2 zákona o e-Governmente taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala.

29.09.2022

 

Verejná osobná doprava

Dňa 28.09.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o verejnej osobnej doprave. Návrh zákona vychádza z potreby  koordinácie autobusovej a železničnej doprava v regiónoch a potreby zlepšenia nadväznosti a možnosti garantovaných prestupov.

29.09.2022

 

Odpočet DPH obcou a využívanie obecnej budovy

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa čl. 267 ZFEU sa týka výkladu článku 5 ods. 7 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi obcou a ministerstvom financií, vo veci práva na odpočítanie DPH zaplatenej obcou za náklady na výstavbu novej obecnej budovy.

29.09.2022

 

Autorizácia dokladom

Dňa 28.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MIRRaI SR o uznaných spôsoboch autorizácie. Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť za uznaný spôsob autorizácie autorizáciu vykonanú s použitím úradného autentifikátora, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom o e-Governmente. Uznaný spôsob autorizácie je podľa § 23 ods. 2 zákona o e-Governmente taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala.

29.09.2022

 

Požiadavky na predškolské zariadenia

Dňa 27.09.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

28.09.2022

 

Právo neziskovej organizácie na informácie ako „verejného strážneho psa" a verejný záujem

Sťažnosť podala nezisková organizácia, ktorá sa zaoberala sociálnymi dôsledkami prevodov vlastníctva poľnohospodárskej a lesnej pôdy a svojimi stanoviskami prispela k tvorbe právnych predpisov v tejto oblasti.

Nezisková organizácia požiadala tirolský úrad pre prevody pozemkov o sprístupnenie svojich rozhodnutí vydaných od začiatku tohto roka. Nezisková organizácia súhlasila s vynechaním citlivých údajov z rozhodnutí a súhlasila aj s tým, že uhradí všetky náklady. Úrad však odmietol poskytnúť informácie s odvolaním sa na nedostatok času a pracovných síl.

Vo svojej ďalšej žiadosti o informácie sa nezisková organizácia odvolávala na informačné povinnosti, ktoré úradu ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám a žiadala v anonymizovanej podobe všetky rozhodnutia, ktoré úrad vydal. Úrad odmietol aj túto žiadosť so záverom, že aj keď požadované informácie spadajú do pôsobnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, povinnosť poskytovať informácie podľa tohto zákona odpadá, ak by ich splnenie ohrozilo riadne fungovanie úradu. Následnú žalobu podanú neziskovou organizáciou vnútroštátne súdy zamietli.

28.09.2022

 

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov

Dňa 21.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Návrhom smernice má Komisia za cieľ aktualizovať ciele a podmienky v troch oblastiach významných pre dosiahnutie klimatickej neutrality a posilnenie energetickej bezpečnosti – obnoviteľné zdroje energie, energetická hospodárnosť budov a energetická efektívnosť.

26.09.2022

 

Zásahy záchrannej zdravotnej služby

Dňa 22.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek (transplantačný zákon).

23.09.2022

 

Autorizácia dokladom

Dňa 28.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MIRRaI SR o uznaných spôsoboch autorizácie. Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť za uznaný spôsob autorizácie autorizáciu vykonanú s použitím úradného autentifikátora, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom o e-Governmente. Uznaný spôsob autorizácie je podľa § 23 ods. 2 zákona o e-Governmente taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala.

29.09.2022

 

Verejná osobná doprava

Dňa 28.09.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o verejnej osobnej doprave. Návrh zákona vychádza z potreby  koordinácie autobusovej a železničnej doprava v regiónoch a potreby zlepšenia nadväznosti a možnosti garantovaných prestupov.

29.09.2022

 

Odpočet DPH obcou a využívanie obecnej budovy

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa čl. 267 ZFEU sa týka výkladu článku 5 ods. 7 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi obcou a ministerstvom financií, vo veci práva na odpočítanie DPH zaplatenej obcou za náklady na výstavbu novej obecnej budovy.

29.09.2022

 

Autorizácia dokladom

Dňa 28.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MIRRaI SR o uznaných spôsoboch autorizácie. Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť za uznaný spôsob autorizácie autorizáciu vykonanú s použitím úradného autentifikátora, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom o e-Governmente. Uznaný spôsob autorizácie je podľa § 23 ods. 2 zákona o e-Governmente taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala.

29.09.2022

 

Požiadavky na predškolské zariadenia

Dňa 27.09.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

28.09.2022

 

Právo neziskovej organizácie na informácie ako „verejného strážneho psa" a verejný záujem

Sťažnosť podala nezisková organizácia, ktorá sa zaoberala sociálnymi dôsledkami prevodov vlastníctva poľnohospodárskej a lesnej pôdy a svojimi stanoviskami prispela k tvorbe právnych predpisov v tejto oblasti.

Nezisková organizácia požiadala tirolský úrad pre prevody pozemkov o sprístupnenie svojich rozhodnutí vydaných od začiatku tohto roka. Nezisková organizácia súhlasila s vynechaním citlivých údajov z rozhodnutí a súhlasila aj s tým, že uhradí všetky náklady. Úrad však odmietol poskytnúť informácie s odvolaním sa na nedostatok času a pracovných síl.

Vo svojej ďalšej žiadosti o informácie sa nezisková organizácia odvolávala na informačné povinnosti, ktoré úradu ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám a žiadala v anonymizovanej podobe všetky rozhodnutia, ktoré úrad vydal. Úrad odmietol aj túto žiadosť so záverom, že aj keď požadované informácie spadajú do pôsobnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, povinnosť poskytovať informácie podľa tohto zákona odpadá, ak by ich splnenie ohrozilo riadne fungovanie úradu. Následnú žalobu podanú neziskovou organizáciou vnútroštátne súdy zamietli.

28.09.2022

 

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

 

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov

Dňa 21.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Návrhom smernice má Komisia za cieľ aktualizovať ciele a podmienky v troch oblastiach významných pre dosiahnutie klimatickej neutrality a posilnenie energetickej bezpečnosti – obnoviteľné zdroje energie, energetická hospodárnosť budov a energetická efektívnosť.

26.09.2022

 

Zásahy záchrannej zdravotnej služby

Dňa 22.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek (transplantačný zákon).

23.09.2022