Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Schválená 3. vlna znižovania byrokracie

Dňa 24.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.

26.07.2021

Uplatňovanie reklamácií pri správe majetku mesta

Ako mestská rozpočtová organizácia máme v správe majetok mesta, o ktorý sa staráme. Môžeme ohľadne mestského majetku uplatňovať reklamácie voči zhotoviteľom rôznych prác na tomto majetku alebo potrebujeme osobité splnomocnenie?

26.07.2021

Neposkytnutie informácie ako iný zásah orgánu verejnej správy

Predmetom konania bolo posudzovanie, či konanie žalovaného spočívajúce v zatajovaní informácií a neposkytovaní relevantných odpovedí žalobcovi na jeho otázky, najmä v nesprístupňovanie mien zamestnancov žalovaného, ktorý sa podieľali na konaní žalovaného proti žalobcovi, je iným zásahom orgánom verejnej správy.  

26.07.2021

Zníženie nákladov na lieky a terapie

Dňa 22.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

23.07.2021

Vplyv práva na prístup k vzdelaniu detí na legalizáciu pobytu

Tureckej rodine bolo udelené povolenie na pobyt v Nemecku. Po uplynutí doby platnosti povolenia na pobyt tureckí občania žiadali o predĺženie platnosti týchto povolení alebo vydanie nových povolení na pobyt, ich žiadosti boli zamietnuté.

Tureckí občania podali proti týmto rozhodnutiam žalobu, pričom sa dovolávali práva na pobyt na základe článku 9 prvej vety rozhodnutia č. 1/80. Podľa nich toto ustanovenie priznáva tureckým deťom nielen právo na prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave, ale aj právo na pobyt. Okrem toho na zabezpečenie potrebného účinku týchto práv rodičia, ktorí sú oprávnení starať sa o tieto deti, musia mať nevyhnutne právo na pobyt.

Správny súd Düsseldorf prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

Zahŕňa právo, ktoré tureckým deťom priznáva článok 9 prvá veta aj právo na pobyt v hostiteľskom členskom štáte?

22.07.2021

Úprava kompetencií ombudsmana s vplyvom aj na sociálne zariadenia

Dňa 16.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Novelou sa sleduje vytvorenie národného preventívneho mechanizmu[1], na základe opčného protokolu, ktorý SR podpísala dňa 14. decembra 2018.

20.07.2021

Nevôľa podielových spoluvlastníkov o vyporiadanie

Po rodičoch sme traja súrodenci zdedili byt. Počas života matky začala v byte bývať sestra a po smrti matky sme sa dohodli, že jeden rok nebudeme byt predávať. Momentálne už obdobie jedného roka prešlo, avšak sestra byt predať nechce a brat je nečinný. Sestra nemá financie, aby nás z bytu vyplatila. Ako mám v danej situácii postupovať? Je možné založiť sestrin podiel bytu, aby ma mohla následne vyplatiť?

26.07.2021

Tvar a vzhľad výrobku ako nekalá praktika

Súdny dvor v rozhodoval v spore, ktorého predmetom bolo, či prevzatie fyzických vlastností chráneného výrobku môže predstavovať praktiku, ktorá by mohla spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

Otázka teda spočívala v určení, či prezentácia výrobku chráneného označením pôvodu, najmä reprodukcia jeho charakteristického tvaru alebo vzhľadu, môže predstavovať porušenie tohto označenia aj napriek tomu, že sa jeho názov nepoužije.

26.07.2021

Nutnosť ovládať domáci jazyk v konaní o štátnom občianstve

Najvyšší súd ČR zrušil rozsudok súdu nižšej inštancie, v rámci ktorého príslušné správne orgány rozhodli, že žalovaný nevyhovel ich žiadosti o udelení štátneho občianstva, pretože podľa ich názoru nesplnili podmienky preukázania dostatočnej znalosti českého jazyka.

26.07.2021

Schválená 3. vlna znižovania byrokracie

Dňa 24.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.

26.07.2021

Uplatňovanie reklamácií pri správe majetku mesta

Ako mestská rozpočtová organizácia máme v správe majetok mesta, o ktorý sa staráme. Môžeme ohľadne mestského majetku uplatňovať reklamácie voči zhotoviteľom rôznych prác na tomto majetku alebo potrebujeme osobité splnomocnenie?

26.07.2021

Neposkytnutie informácie ako iný zásah orgánu verejnej správy

Predmetom konania bolo posudzovanie, či konanie žalovaného spočívajúce v zatajovaní informácií a neposkytovaní relevantných odpovedí žalobcovi na jeho otázky, najmä v nesprístupňovanie mien zamestnancov žalovaného, ktorý sa podieľali na konaní žalovaného proti žalobcovi, je iným zásahom orgánom verejnej správy.  

26.07.2021

Zníženie nákladov na lieky a terapie

Dňa 22.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

23.07.2021

Vplyv práva na prístup k vzdelaniu detí na legalizáciu pobytu

Tureckej rodine bolo udelené povolenie na pobyt v Nemecku. Po uplynutí doby platnosti povolenia na pobyt tureckí občania žiadali o predĺženie platnosti týchto povolení alebo vydanie nových povolení na pobyt, ich žiadosti boli zamietnuté.

Tureckí občania podali proti týmto rozhodnutiam žalobu, pričom sa dovolávali práva na pobyt na základe článku 9 prvej vety rozhodnutia č. 1/80. Podľa nich toto ustanovenie priznáva tureckým deťom nielen právo na prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave, ale aj právo na pobyt. Okrem toho na zabezpečenie potrebného účinku týchto práv rodičia, ktorí sú oprávnení starať sa o tieto deti, musia mať nevyhnutne právo na pobyt.

Správny súd Düsseldorf prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

Zahŕňa právo, ktoré tureckým deťom priznáva článok 9 prvá veta aj právo na pobyt v hostiteľskom členskom štáte?

22.07.2021

Úprava kompetencií ombudsmana s vplyvom aj na sociálne zariadenia

Dňa 16.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Novelou sa sleduje vytvorenie národného preventívneho mechanizmu[1], na základe opčného protokolu, ktorý SR podpísala dňa 14. decembra 2018.

20.07.2021

Nevôľa podielových spoluvlastníkov o vyporiadanie

Po rodičoch sme traja súrodenci zdedili byt. Počas života matky začala v byte bývať sestra a po smrti matky sme sa dohodli, že jeden rok nebudeme byt predávať. Momentálne už obdobie jedného roka prešlo, avšak sestra byt predať nechce a brat je nečinný. Sestra nemá financie, aby nás z bytu vyplatila. Ako mám v danej situácii postupovať? Je možné založiť sestrin podiel bytu, aby ma mohla následne vyplatiť?

26.07.2021

Tvar a vzhľad výrobku ako nekalá praktika

Súdny dvor v rozhodoval v spore, ktorého predmetom bolo, či prevzatie fyzických vlastností chráneného výrobku môže predstavovať praktiku, ktorá by mohla spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

Otázka teda spočívala v určení, či prezentácia výrobku chráneného označením pôvodu, najmä reprodukcia jeho charakteristického tvaru alebo vzhľadu, môže predstavovať porušenie tohto označenia aj napriek tomu, že sa jeho názov nepoužije.

26.07.2021

Nutnosť ovládať domáci jazyk v konaní o štátnom občianstve

Najvyšší súd ČR zrušil rozsudok súdu nižšej inštancie, v rámci ktorého príslušné správne orgány rozhodli, že žalovaný nevyhovel ich žiadosti o udelení štátneho občianstva, pretože podľa ich názoru nesplnili podmienky preukázania dostatočnej znalosti českého jazyka.

26.07.2021